pyvista.plotting.themes.Theme.name#

property Theme.name: str[ソース]#

テーマの名前を取得または設定します.