pyvista.plotting.mapper._BaseMapper.copy#

_BaseMapper.copy() _BaseMapper[ソース]#

このマッパーのコピーを作成します.

戻り値:
pyvista.DataSetMapper

このデータセットマッパーのコピーです.

>>> import pyvista as pv
>>> mapper = pv.DataSetMapper(dataset=pv.Cube())
>>> mapper_copy = mapper.copy()